Cua học hiện có

Lựa chọn này cho phép bạn "ẩn" cua học của bạn một cách hoàn toàn.

Nó sẽ không xuất hiện ở danh sách các cua học, trừ các giáo viên của cua học và các quản trị.

Thậm chí nếu các học viên cố gắng truy cập URL cua học trực tiếp, họ cũng không được phép vào học.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp