Điểm số

Nhiều hoạt động cho phép các thiết lập về điểm số.

Mặc định, các kết quả của các điểm số bên trong cua học có thể nhìn thấy được ở trang Điểm số, có thể thấy từ trang chính của cua học.

Nếu một giáo viên không chú ý đến sử dụng điểm số trong một cua học, hoặc chỉ muốn ẩn điểm số đi đối với học viên, thì họ có thể vô hiệu việc hiển thị điểm số trong phần Các thiết lập của Cua học. Điều này không cản trở các hoạt động đơn lẻ sử dụng hoặc thiết lập điểm số, nó chỉ không hiển thị kết quả cho học viên.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp