Các phần ẩn cua học

Lựa chọn này cho phép bạn quyết định các phần ẩn trong cua học của bạn được hiển thị như thế nào đối với học viên.

Mặc định, một khu vực nhỏ sẽ được hiển thị (ở dạng đóng, màu xám) để chỉ phần bị ẩn ở đâu, mặc dù các học viên vẫn không nhìn thấy thực sự các hoạt động và text bị ẩn. Điều này đặc biệt hữu ích trong định dạng tuần, sao cho các tuần không có lớp học sẽ được gọn.

Nếu bạn lựa chọn, chúng có thể hoàn toàn bị ẩn, để các học viên thậm chí không biết rằng các phần đó đã bị ẩn

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp