Số ID của cua học

Số ID của một cua học chỉ được sử dụng khi khớp cua học này với các hệ thống ở ngoài - nó không bao giờ được hiển thị trong Moodle. Nếu bạn có tên mã chính thức cho cua học này thi sử dụng nó tại đây ... nếu không bạn có thể để nó trống.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp