Số Tuần/Chủ đề của cua học

Thiết lập này chỉ được sử dụng bởi các định dạng cua học 'tuần' và 'chủ đề'

Trong định dạng 'tuần', sẽ xác định số tuần cua học diễn ra, bắt đầu từ ngày bắt đầu.

Trong định dạng 'chủ đề', sẽ xác định số chủ đề trong cua học.

Cả hai định dạng trên đều có cùng số "hộp" ("boxes") được đặt ở phía giữa trang.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp