Các báo cáo hoạt động

Các báo cáo hoạt động phục vụ cho mỗi người tham gia biết các hoạt động của họ trong cua học hiện thời. Cũng như liệt kê sự đóng góp của họ, các báo cáo này bao gồm log các thông tin truy cập cụ thể.

Các giáo viên luôn luôn có quyền truy cập các báo cáo này, sử dụng nút nút hiển thị trên trang thông tin cá nhân của mỗi thành viên.

Học viên truy cập tới các báo cáo riêng của họ được kiểm soát bởi giáo viên thông qua một thiết lập trong cua học. Đối với một vài cua những báo cáo này có thể là một công cụ hữu ích cho học viên để phản ánh sự tham gia của họ and sự hiện diện trên môi trường trực tuyến , tuy nhiên đối với một vài cua tính năng này không cần thiết .

Một lí do khác để tắt nó là báo cáo có thể tăng tải cho server khi được sinh. Với các lớp học lớn và dài có thể sẽ hiệu quả hơn khi tắt nó đi.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp