Tên ngắn của cua học

Nhiều cơ sở đào tạo có một cách nhanh chóng để tham khảo tới, chẳng hạn như BP102 hoặc COMMS. Thậm chí ngay cả khi bạn không có tên đó cho cua học của bạn, tạo ra nó ở đây. Nó sẽ được sử dụng ở vài nơi mà tên dài không thích hợp (chẳng hạn như dòng subject của email).

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp