Ngày bắt đầu của cua học

Đây là nơi bạn xác định thời gian bắt đầu của cua học (theo vùng thời gian của khu vực bạn ở).

Nếu bạn đang sử dụng định dạng cua học kiểu 'tuần', điều này sẽ ảnh hưởng việc hiển thị các tuần. Tuần đầu tiên sẽ là bắt đầu vào ngày bắt đầu bạn đặt.

Việc thiết lập này sẽ không ảnh hưởng tới các cua sử dụng các định dạng 'xã hội' hoặc 'chủ đề'.

Tuy nhiên, một nơi mà thiết lập này sẽ có ảnh hưởng là việc hiển thị các log, mà sử dụng ngày sớm nhất có thể để hiển thị log.

Một cách tổng quát, nếu cua học của bạn có một ngày bắt đầu thật sự thì hãy đặt đúng ngày đó, không quan trọng định dạng của học bạn sử dụng.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp