Kích thước upload của cua học

Thiết lập này xác định kích thước lớn nhất của file mà có thể được upload bởi các học viên trong cua này, hạn chế bởi kích thước thiết lập bởi người quản trị.

Có thể hạn chế hơn nữa kích thước thông qua thiết lập trong mỗi module hoạt động (activity).

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp