Các đường dẫn thư mục

Cú pháp đầy đủ của một đường dẫn thư mục phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn:

Trong Các hệ thống Windows sẽ có dạng:

  • c:\program files\data\moodle
  • c:\documents and settings\moodle\temp\saved

Trong Các hệ thống Unix sẽ có dạng:

  • /usr/data/moodle
  • /home/moodle/tmp/saved

Chú ý rằng đây thường là một ý tưởng tốt để đảm bảo thư mục đã tồn tại rồi. Đôi khi Moodle có thể tạo thư mục khi cần thiết nhưng không phải luôn luôn có thể.

Cuối cùng, đảm bảo phân biệt rõ chữ hoa và thường và không bao giờ gộp một trailing slash.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp