Chế độ nhóm

Chế độ nhóm có thể một trong ba chế độ:

  • Không có nhóm - không có các nhóm con, mọi người là một phần của cộng đồng lớn
  • Các nhóm riêng rẽ - mỗi nhóm can chỉ có thể nhìn thấy các nhóm riêng của họ, các người khác sẽ không nhìn thấy
  • Các nhóm nhìn thấy - mỗi nhóm làm việc trong nhóm riêng của họ, nhưng họ vẫn nhìn thấy các nhóm khác

Chế độ nhóm được xác định ở hai mức:

1. Mức cua học
Chế độ nhóm xác định tại mức cua học là chế độ mặc định cho tất cả các hoạt động xác định bên trong cua

2. Mức hoạt động
Mỗi hoạt động hỗ trợ nhóm có thể xác định chế độ nhóm riêng của nó. Nếu cua học được đặt là "bắt buộc chế độ nhóm" thì mọi thiết lập cho chế độ nhóm của mỗi hoạt động bị bỏ qua.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp