Giới hạn số lần

Cài đạt này sẽ cho phép bạn định một cửa sổ thời gian trong đó người tham gia được phép thực hiện sự chọn lựa của mình.

Để đặt một ngày kết thúc có tính chất mở, chỉ cần đặt thời gian thật xa vào tương lai.

Nếu bạn thấy không cần thiết thì có thể loại bỏ hết các ô chọn lựa.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp