Analysis Download

Bạn có thể muốn tải về dữ liệu hiển thị theo dạng bảng trên màn hình phục vụ cho việc phân tích tốt hơn. Bạn có thể chọn giữa 3 định dạng cho dữ liệu tải về.
Trong mỗi trường hợp dữ liệu được biẻu diễn như một bảng với các nhãn tương ứng, ngay trên màn hình. Nếu bảng được phân trang, tất cả các dữ liêu trong một trang sẽ được tải về trong một file đơn lẻ.

Dạng Excel Spreadsheet:

Bạn sẽ có được tài liệu với đuôi .xls.

Định dạng OpenOffice Writer:

Dữ liệu sẽ được hiển thị trong một bảng trong OpenOffice dưới dạng file .sxw.
Định dạng này sẽ chỉ hoạt động được nếu bạn đã cài thư viện PHPWriter trong thư mục /moodle/lib .

Định dạng Text

Trong tình huống này, dữ liệu sẽ được lưu như là một file text bình thường. Một dòng tương ứng với mỗi hàng trong bảng với dữ liệu được phân chia bởi các tab.

Mục lục của tất cả các tài liệu trợ giúp

Trợ giúp